Yellowbase.dk   Netauktioner
Dansk sprog  English language
Søg på Yellowbase.dk     
 
 
 

 Yellowbase

 People to people

 Alle auktioner

 Egen side

 Salg af vare

 Kunstnere

 Kunstner CV'er

Bekendtgørelse om beregning af følgeretsvederlag ved erhvervsmæssigt videresalg af kunstværker

KULTURMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 274/1996

I medfør af § 38, stk. 3, i lov nr. 395 af 14. juni 1995 om ophavsret fastsættes:

§ 1. Efter ophavsretslovens § 38, stk. 1, har ophavsmanden ved erhvervsmæssigt videresalg af eksemplarer af kunstværker ret til et vederlag på 5 pct. af salgsprisen ekskl. moms(følgeret).

§ 2. Retten tilkommer ophavsmænd, som på salgstidspunktet er

1) statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, jf. lovens § 85, stk. 4, eller
2) udenlandske statsborgere fra eller bosat i et land, der har tiltrådt Bernerkonventionen og har gennemført en følgeretsordning som omhandlet i konventionens artikel 14 ter, jf. § 4, nr. 2, i anordning nr. 964 af 12. december 1995 om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande m.v.

§ 3. Retten gælder ved salg af

1) værker af billedkunst, herunder malerier, skulpturer, tegninger, grafiske arbejder og billedtekstiler,
2) værker af brugskunst, herunder guld- og sølvsmedearbejder, smykker og keramiske arbejder, medmindre de er fremstillet i flere identiske eksemplarer, samt
3) fotografiske værker.

§ 4. Retten består indtil ophavsrettens udløb, jf. lovens § 63.

§ 5. Retten er knyttet til videresalg, der foretages eller formidles erhvervsmæssigt, her-under byttehandel, hvad enten salget sker ved butiks- eller auktionshandel eller på andenmåde. Retten gælder ved salg til såvel private som erhvervsdrivende.

Stk. 2. Pligten til at betale vederlag påhviler den, der erhvervsmæssigt sælger eller formidler salg af kunstværker.

§ 6. Når ophavsmanden sælger eksemplarer, som ophavsmanden ikke tidligere har overdraget til andre, skal der ikke betales vederlag. Det samme gælder, når nogen på grundlag af ejendomsrettens overgang fra ophavsmanden ved arv, kreditorforfølgning eller bodeling sælger eksemplarer, som ophavsmanden ikke tidligere har overdraget til andre.

Stk. 2. Ved private handeler, hvor der ikke medvirker nogen, der erhvervsmæssigt sælger eller formidler salg af kunstværker, skal der ikke betales vederlag.

§ 7. Vederlaget beregnes som 5 pct. af eksemplarets salgspris inkl. eventuelt auktionssalær, men ekskl. moms.

Stk. 2. I beregningsgrundlaget skal indgå værdien af rammer, ophæng, sokler, teknisk udstyr og lignende, som følger med i handelen, uanset om tilbehøret er fastgjort til eksemplaret. Ved salg af guld- og sølvsmedearbejder er sælgeren dog berettiget til at fradrage værdien af ædle metaller og ædelstene.

§ 8. Der skal kun betales vederlag, hvis salgsprisen overstiger 2.000 kr. (ekskl. moms).

§ 9. Den, der erhvervsmæssigt sælger kunstværker, har pligt til hvert år at sende Copy-Dan, Billedkunst, en opgørelse over salget af værker, for hvilke der skal svares følgerets-vederlag. Opgørelsen skal være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf.lovens § 38, stk. 6. Opgørelsen skal foreliggesenest den 1. juni i året efter det kalenderår, hvori salget har fundet sted.

§ 10. Overtrædelse af bestemmelsen i § 9 kan medføre straf i form af bøde, jf. lovens § 76,stk. 1, nr. 4.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1996 og har virkning fra den 1. juli 1995.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 440 af 8. juni 1990 om beregning af følgeretsvederlag i henhold til ophavsretsloven ophæves.


Kulturministeriet, den 18. april 1996

Jytte Hilden

 
©2003 Yellowbase.dk. Alle rettigheder forbeholdes | gør Yellowbase.dk til Deres startside.